De Hoeve - Innovatie

Innovatieprojecten voor een duurzame varkenshouderij

Over ons

De Hoeve Innovatie is verantwoordelijk voor het stimuleren, ontwikkelen en implementeren van innovaties binnen Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV). Wij gaan voor duurzaam vlees en blijvende verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn, milieu en diergezondheid. Om met een keten waarbij zoveel verschillende ondernemers betrokken zijn inventief te blijven, werken wij volgens de unieke aanpak van Onderzoeken, Ontwikkelen en Ondersteunen. Zo bedenken en implementeren we praktijkgerichte oplossingen waarmee we steeds een stap dichter bij ons uiteindelijke doel komen: een energieneutrale varkenshouderij en zo gezond mogelijke dieren. Bekijk voor meer informatie over onze activiteiten en resultaten het KDV-jaarverslag.

We hebben een unieke werkwijze door de sterke band met de praktijk op het demobedrijf.

Hans Verhoeven

Het Team

Het team van De Hoeve Innovatie zoekt continu naar verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn, milieu en diergezondheid. De manier om dat te bereiken: samenwerken met open vizier. Zo heeft dit team al veel innovaties binnen KDV weten te bewerkstelligen.

 • Hans Verhoeven
  Ontwikkeling en innovatie projecten
 • Mark van den Eijnden
  Ontwikkeling en innovatie projecten
 • Sjef de Bruijn
  Bedrijfsleider demoboerderij
 • Camiel van Houtert
  Stal van de Toekomst

De Hoeve Innovatie werkt samen met universiteiten, onderzoeksinstellingen, het bedrijfsleven en NGO’s om te onderzoeken waar het nóg beter kan en deze uitkomsten vervolgens binnen KDV te implementeren. Een greep uit onze partners:

Innovatie projecten

01 Stal van de Toekomst

 • Start project: 2014
 • Doel: Ideeën onderzoeken en doorontwikkelen

De ontwikkelingen op het gebied van stalsystemen en bijbehorende technieken volgen elkaar snel op. We zagen bij de Hoeve Innovatie dat de systemen steeds meer centraal werden gezet, en de dieren zich moesten aanpassen. Daarnaast waren de technische oplossingen vaak gericht op one-issue, en misten we een integrale aanpak. Daarom hebben De Hoeve Innovatie en KDV de Stal van de Toekomst ontwikkeld; een stal waarin de behoeftes van het dier altijd centraal staan, en op een integraal duurzame manier technieken toegepast worden.

Kijk voor meer informatie op www.stalvandetoekomst.nl

02 Dagontmesting

 • Start project: 2017
 • Doel: Dagontmesting beschikbaar maken voor de hele varkenshouderij

Varkenshouderijen staan voor een grote uitdaging: vanaf 2022 moeten zij voldoen aan een strenge emissienorm met betrekking tot ammoniakuitstoot. Het installeren van een luchtwasser kan voor hen een oplossing zijn om aan de veranderende wetgeving te voldoen. Deze end-of-pipe techniek is goed voor het milieu, maar biedt geen oplossing voor de luchtkwaliteit in de stal. Terwijl dat juist noodzakelijk is om te komen tot betere technische en economische resultaten, gezondere dieren en beter dierenwelzijn.

De Hoeve Innovatie heeft daarom een beter alternatief ontwikkeld: dagontmesting. Door mest dagelijks uit de stal te halen voorkomen we dat er uberhaupt ammoniak en andere kwalijke gassen ontstaan. Wat het filteren van de lucht aan het einde van de stal overbodig maakt. Zo is onze inzet niet alleen positief voor het milieu, maar juist ook voor het dier.

Kijk voor meer informatie op www.stalvandetoekomst.nl

01. Verbouw bestaande stal
02. Het mestkanaal
03. Het mestkanaal
04. Volledig geautomatiseerd

03 Sensoren en big data

 • Start project: 2017
 • Doel: Een optimaal stalklimaat

Tot op heden wordt de kwaliteit van het stalklimaat bepaald aan de hand van slechts één parameter: de temperatuur. Dit geeft onvoldoende informatie, want een goede temperatuur zegt niets over onder andere het CO2- en zuurstofgehalte in de stal. Daarom onderzoekt De Hoeve Innovatie het gebruik van meerdere stalsensoren die de aanwezigheid van ammoniak, CO2, fijnstof, relatieve vochtigheid en temperatuur meet. Door deze uitkomsten tijdens de analyse te combineren met cijfers over de technische en financiële resultaten en diergezondheid, verkrijgen we waardevolle kennis over het managen van een optimaal stalklimaat waarin dieren het beste gedijen.

04 Monovergister

 • Start project: 2016
 • Doel: Een energieneutrale varkenshouderij

Eén van de doelen van KDV is om een volledig energieneutrale keten te worden. Van boer tot retailer moet de focus liggen op energie besparen, maar ook op zelf duurzame energie opwekken en leveren. Dagontmesting biedt kansen om zelf energie op te wekken met onze mest. Dat kan bij varkenshouders worden gerealiseerd door het plaatsen van een monovergister.

De energetische waarde van dagverse mest is een factor 4 hoger dan bij mest van enkele weken oud. Daarnaast wordt door het direct vergisten van mest de ontwikkeling van methaan tot een minimum beperkt.  Zo zorgt monovergisting door de productie van biogas welke via een biogasmotor wordt omgezet in warmte en elektriciteit ervoor dat elke varkenshouder energieneutraal kan werken.

01. Monovergister
02. De inleidingstank
03. De biogasmotor
04. Mestverwerking

05 Enlighted Pigs

 • Start project: 2020
 • Doel: 2024

De Hoeve Innovatie is in een consortium het onderzoek “Enlighted Pigs” gestart met als doel (1) om de fundamentele kennis over de impact van licht op varkens te vergroten, en om (2) adaptieve lichtconcepten te ontwikkelen en zo bij te dragen aan een duurzame varkenshouderij.

Bij de zoektocht naar duurzame varkenshouderijsystemen is kunstmatig licht tot nu toe grotendeels buiten beschouwing gelaten. Licht heeft echter een grote invloed op de productie en het welzijn van dieren, hoewel kennis hierover, met name met betrekking tot dierenwelzijn, beperkt is. De focus van dit project ligt op lichtfactoren die het meest gunstig zijn voor dierenwelzijn, milieu en economische opbrengst; zoals lichtintensieteit en kleurenspectrum. Het project levert naar verwachting een innovatief lichtconcept op voor de varkenshouderij, met gecontroleerde en afstelbare verlichting, die te integreren is in standaard monitoringssystemen en die bijdraagt aan een duurzame productie van varkensvlees.

In het consortium werken we samen met Wageningen University & Research, Signify (voorheen Philips Lighting), Westfort Vleesproducten, Amsterdam UMC en Wageningen Livestock Research. Het project wordt gefinancierd door NWO binnen het programma ‘smart solutions for horti- and agriculture‘.

06 Testfaciliteit gezonde varkensvleesketen

 • Start project: 2016
 • Doel: 2020

In het POP3-project Testfaciliteit gezonde varkensvleesketen wordt aan verschillende doelen van het Programma Vitale Varkenshouderij gewerkt. Dat is gedaan door onder andere het ontwikkelen van een risico analyse waarbij op locatie stalklimaat, waterkwaliteit, voerkwaliteit, reiniging en desinfectie en stalklimaat worden geanalyseerd. Dit alles is gericht op het bereiken van een zo hoog mogelijke diergezondheidstatus. Varkenshouders gaan hierdoor meer gebruik maken van dit soort analyses.

Tevens is in één van de gespeende biggen afdeling bij het demo bedrijf van Keten Duurzaam Varkensvlees meetapparatuur geïnstalleerd. In combinatie met informatie van individuele dieren door gebruik van elektronische oormerken getest wat de effecten zijn op diergezondheid. Deze combinatie wordt nu verder geïmplementeerd voor alle diercategorieën op het varkensbedrijf. Keten Duurzaam Varkensvlees heeft dit project benut om het integrale certificeringssysteem verder te ontwikkelen. En kan  richting supermarkten en consumenten aangetoond worden dat het vlees aan hoge eisen van dierwelzijn, milieu en arbeidsomstandigheden voldoet.

01. mestanalyse
02. Mede mogelijk gemaakt door

07 Project Krulstaart

 • Start project: 2016
 • Doel: Grote groepen ongecoupeerde varkens afleveren

Momenteel worden de staarten van bijna alle biggen gecoupeerd, omdat anders staartbijten ontstaat. De Hoeve Innovatie gelooft dat die ingreep kan worden afgeschaft. Uit ons onderzoek is gebleken dat een optimaal stalklimaat en gezonde dieren de doorslaggevende factoren zijn voor het wel of niet slagen van dit Project Krulstaart. Ook afleidingsmateriaal doet de drang tot staartbijten verminderen, maar deze oplossing alleen is lang niet voldoende, zo leerden wij de afgelopen jaren.

Om ongecoupeerde varkens af te kunnen leveren moet dus alles kloppen: van goede ventilatie in de stal tot dagontmesting en van schoon drinkwater en juist voer tot voldoende afleidingsmateriaal.

Op dit moment testen we op kleine schaal de invloed van de verschillende factoren op staartbijten door bijvoorbeeld het stalontwerp aan te passen en aanpassingen in de voersamenstelling door te voeren. Zodra we meer weten over de effecten hiervan, gaan we verder opschalen.

Interesse